Атанас Вангелов – Лирската биографија на Конески

400,00 ден

Во студијата „Лирската биографија на Конески“, Атанас Вангелов ја дава досега најзначајната синтеза за епохалното дело на големиот македонски поет. Оваа студија е уникатна по својот пристап. Овде тој настојува да го долови „личниот печат“ во поезијата на Конески што се таи под нејзината чудесна едноставност, која е одлика на исклучителни и раскошни духови. Правејќи суптилни херменевтички анализи, Вангелов го разгатнува и процесот на идентификација на Конески со духовните стремежи на својот народ – од св. Климент Охридски, преку Глигор Прличев до Кочо Рацин. „Лирската биографија на Конески“ е неодминлива книга на еден голем познавач на делото на нашиот голем поет, впечатлив влог во македонската наука за книжевноста и во македонската култура пошироко.