Агенда.мк  агреагтор лого
Заштитата на приватноста на работното место
Секој работник очекува да има приватност на работното место, дури и кога ги користи работните простории и опремата на работодавецот. Се разбира работењето за друг би значело и делумно откажување од својата приватност. На работодавецот му се потребни основните лични податоци на работникот заради плаќање на придонеси, осигурување итн.... Читај понатаму
Одговорност за штета од животни
Одговорност на имателот За штета причинета од животно одговара неговиот имател, било тоа да се наоѓа кај него, било да се загубило или избегало. Имателот одговара и за штетата што вознемиреното животно ќе му ја причини на лицето кое со добра волја настојувало да го укроти и задржи. Како... Читај понатаму
Прекувремена работа
Работникот е должен на барање на работодавачот да врши работа преку полното работно време (прекувремена работа): 1) во случаи на исклучително зголемување на обемот на работата; 2) ако е потребно продолжување на деловниот или производниот процес; 3) ако е нужно да се отстрани оштетување на средствата за работа, што... Читај понатаму
Преддоговор
Преддоговор е таков договор со кој се презема обврска да се склучи подоцна друг, главен договор. Ако пропишаната форма е услов за полноважноста на главниот договор, тогаш одредбите на овој закон за формата на главниот договор важат и за преддоговорот Преддоговорот обврзува ако ги содржи суштествените состојки на главниот... Читај понатаму